Algemene Voorwaarden De Persbeeldwinkel

Download de Algemene voorwaarden als PDF


Augustus 2012

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. De Persbeeldwinkel: de gebruiker van deze voorwaarden. De Persbeeldwinkel is onderdeel van Marianne Sijberden, KvK 17231097. Tevens opdrachtnemer.
 • 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die beelden aanbiedt ter publicatie via de Persbeeldwinkel.
 • 3. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die beelden zoekt en download via De Persbeeldwinkel met als doel deze te (laten) publiceren en relevante media.

2. Algemeen

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen De Persbeeldwinkel en opdrachtgever of gebruiker. Waaronder, doch niet uitsluitend op het uploaden en downloaden van beeldmateriaal.
 • 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 • 3. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever of gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan enkel na dit schriftelijk te zijn overeengekomen tussen partijen.
 • 5. Situaties die niet expliciet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen in de geest van deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden.
 • 6. Deze algemene voorwaarden kunnen door De Persbeeldwinkel te alle tijden eenzijdig gewijzigd of aangevuld worden. In geval van een wijziging of aanvulling zullen zowel de opdrachtgever als gebruiker hier via elektronische weg van op de hoogte worden gesteld.

3. Aanbiedingen en offertes

 • 1. De door De Persbeeldwinkel gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders overeengekomen kennen zij een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening.
 • 2. Partijen zijn slechts aan deze aanbiedingen of offertes gebonden na schriftelijke aanvaarding hiervan door opdrachtgever en schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door De Persbeeldwinkel, danwel door aanvang van de werkzaamheden door De Persbeeldwinkel.
 • 3. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte BTW en eventuele bijkomende kosten, tenzij in de aanbieding of offerte anders aangegeven.

4. Aanvang en duur van de overeenkomst - Opdrachtgevers

 • 1. De overeenkomst met opdrachtgever komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat door De Persbeeldwinkel de overeenkomst schriftelijk is bevestigd en de door opdrachtgever aan De Persbeeldwinkel aangeboden beelden door De Persbeeldwinkel zijn goedgekeurd.
 • 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Tenzij anders overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan voor een duur van 6 aaneensluitende maanden.
 • 3. De looptijd van de overeenkomst gaat in vanaf het moment dat het beeld online in De Persbeeldwinkel is geplaatst, danwel op een in de overeenkomst opgenomen datum.
 • 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen looptijd.
 • 5. De verlenging van de overeenkomst geschied steeds voor eenzelfde periode als waarvoor de oorspronkelijke overeenkomst is aangegaan.
 • 6. Elke overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot een vooraf vastgestelde set beelden, welke niet tussentijds gewisseld of vervangen kunnen worden, tenzij anders overeengekomen.
 • 7. In het geval, conform lid 1 omschreven, voorkomen dat beelden op enig moment door De Persbeeldwinkel worden afgekeurd, komt de overeenkomst niet tot stand of wordt deze met terugwerkende kracht ontbonden.
 • 8. De Persbeeldwinkel kan zonder opgaaf van reden beelden weigeren voor opname in de database van De Persbeeldwinkel.
 • 9. De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer opdrachtgever niet aan onderhavige voorwaarden voldoet of in strijd met een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden handelt.
 • 10. De Persbeeldwinkel kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst eenzijdig ontbinden. Restitutie van het teveel betaalde zal pro rato binnen 14 dagen vergoed worden.
 • 11. De overeenkomst kan door opdrachtgever niet voortijdig beëindigd worden.

5. Aanvang en duur van de overeenkomst - Gebruikers

 • 1. Bij registratie door of namens de gebruiker bij De Persbeeldwinkel, komt een overeenkomst tussen gebruiker en De Persbeeldwinkel tot stand, waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken.
 • 2. Gebruikers dienen zich bij De Persbeeldwinkel te registreren en een online account aan te maken alvorens zij gebruik mogen maken van de diensten van De Persbeeldwinkel.
 • 3. Enkel natuurlijke- of rechtspersonen die als doel hebben het beeld ter promotie of bespreking in media te plaatsen krijgen toegang tot de diensten van De Persbeeldwinkel.
 • 4. Natuurlijke- of rechtspersonen die een webwinkel of merk vertegenwoordigen worden niet geacht zich als gebruiker te registreren. Dergelijke accounts zullen bij misbruik verwijderd worden.
 • 5. De Persbeeldwinkel heeft het recht zonder opgaaf van reden gebruikers te weigeren en/of gebruikersaccounts te verwijderen.
 • 6. Beelden van of via De Persbeeldwinkel mogen slechts gebruikt worden in de daartoe relevante media met correcte naams- en bronvermelding, verkoopinformatie en andere bij registratie en download verplicht gestelde informatie.

6. Wijziging en uitvoering van de overeenkomst

 • 1. Overeenkomst kan slechts gewijzigd worden nadat dit schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 • 2. Eventuele meerkosten als gevolg van deze wijziging komen ten laste van opdrachtgever. De Persbeeldwinkel informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over deze meerkosten.
 • 3. Bij wijzigingen in de overeenkomst, blijft het overige in de overeenkomst bepaalde ongewijzigd in stand. Wijzigingen in de overeenkomst kan met zich meebrengen dat reeds overeengekomen levertijden tevens dienen te worden gewijzigd.
 • 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en digitale bestanden.
 • 5. In geval van overmacht of vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.
 • 6. De Persbeeldwinkel is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen als genoemd in lid 4 door opdrachtgever of door andere aan opdrachtgever te wijten omstandigheden.
 • 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Persbeeldwinkel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. Beeldmateriaal

 • 1. Beeldmateriaal wordt enkel in de database opgenomen wanneer het tenminste voldoet aan vooraf gestelde eisen, waaronder, doch niet uitsluitend.
 • a. beelden dienen in hoge resolutie aangeleverd te worden.
 • b. de beelden mogen niet in strijd zijn met exclusiviteitsrechten van andere opdrachtgevers
 • c. er mag niet reeds een andere versie van dat beeld of van het product op dat beeld, voorkomen in de database.
 • d. opdrachtgever dient ofwel auteursrechthebbende van het beeld te zijn, ofwel in het bezit zijn van de juiste licentie om het beeld via De Persbeeldwinkel aan te mogen bieden
 • e. de beelden mogen gedurende de overeenkomst met De Persbeeldwinkel niet door of namens opdrachtgever of door hem aangewezen derden aan of via andere pers- of pr-bureaus ter beschikking worden gesteld
 • 2. Beeldmateriaal mag slechts gebruikt worden nadat er een aantal vragen zijn beantwoord over het beeld, waaronder doch niet uitsluitend door wie, in welk medium en in welke rubriek het beeld gebruikt en gepubliceerd zal worden.
 • 3. Gedownload beeldmateriaal mag enkel gebruikt worden in de daartoe bestemde media, met de daarbij verplichte gegevens, zoals vermeld bij het betreffende beeld.
 • 4. Gebruikers of diens vertegenwoordigers mogen de bij De Persbeeldwinkel beschikbare beelden niet voor eigen doeleinden gebruiken op straffen van een boete van €500,- per beeld en €50,- per beeld, per dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum van €3000,-

8. Exclusiviteit

 • 1. De Persbeeldwinkel biedt aan haar opdrachtgevers de mogelijkheid als enige beelden met betrekking tot een bepaald merk in de database van De Persbeeldwinkel op te mogen nemen. Zodra deze exclusiviteit bestaat worden beelden van dat betreffende merk van andere opdrachtgevers geweigerd.
 • 2. Exclusiviteit bestaat wanneer
 • a. opdrachtgever binnen dezelfde overeenkomst tenminste 19 beelden van eenzelfde merk aanbiedt;
 • b. opdrachtgever tevens een persbericht + verzending afneemt bij De Perswinkel, ongeacht het aantal bijbehorende beelden.
 • 3. Exclusiviteit bestaat voor een maximum van 6 maanden, althans tijdens de gehele duur van de overeenkomst. Exclusiviteit vervalt automatisch na dit moment.
 • 4. Exclusiviteitsrechten zijn enkel mogelijk voor merken of beelden die niet reeds in de database van De Persbeeldwinkel voorkomen. Mocht opdrachtgever, ondanks het reeds bestaan van enkele beelden van dat merk in de database, exclusiviteit nastreven, biedt De Persbeeldwinkel de mogelijkheid exclusiviteit te vergaren vanaf dat moment voor de door deze opdrachtgever ingezonden beelden, minus de reeds in de database voorkomende beelden. Een dergelijke constructie zal uitdrukkelijk van te voren worden overeengekomen.
 • 5. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen gaan opdrachtgevers gedurende de overeenkomst tussen De Persbeeldwinkel en opdrachtgever geen zakelijke relatie aan met een ander pers- of pr-bureau aan, waaronder doch niet uitsluitend het aanbieden van beeld of ander persmateriaal aan bij of via andere pers- of pr-bureaus, persberichten laten opmaken en/of versturen, producten laten beoordelen of versturen en het (laten) plaatsen van advertenties bij, via of door een ander pers- of pr-bureau.

9. Intellectuele Eigendom

 • 1. De Persbeeldwinkel is gerechtigd de beelden die door opdrachtgever aan De Persbeeldwinkel worden aangeleverd, te gebruiken ter promotie van De Persbeeldwinkel en op elke wijze die noodzakelijk is om De Persbeeldwinkel op de best mogelijke manier te laten functioneren.
 • 2. Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het juist vermelden van de informatie die door de gebruikers bij het beeld geplaatst moeten worden in geval van publicatie.
 • 3. Opdrachtgevers worden geacht rechthebbende te zijn van enig intellectueel eigendom, rustend op de aan De Persbeeldwinkel aangeboden beelden, danwel een toereikende licentie te bezitten.
 • 4. De Persbeeldwinkel is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het ontbreken van de in lid 3 genoemde noodzakelijke rechten.
 • 5. Wanneer voor De Persbeeldwinkel vast komt te staan dat de in lid 3 genoemde rechten ontbreken, zullen de betreffende beelden zo snel mogelijk uit de database verwijderd worden, zonder opdrachtgever enige restitutie te verlenen of vervanging van de beelden mogelijk te maken.
 • 6. Gebruikers van De Persbeeldwinkel en de aldaar te downloaden beelden, zijn verplicht bij publicatie de juiste naam- en bronvermelding te gebruiken, alsmede rekening te houden met andere persoonlijkheidsrechten, zoals genoemd in artikel 25 Auteurswet 1912.
 • 7. De Persbeeldwinkel is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor het ontbreken van de juiste naams- en bronvermelding of andere persoonlijkheidsrechten.
 • 8. Opdrachtgever vrijwaart De Persbeeldwinkel voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht, waaronder die voor directe en indirecte schade.

10. Betalingsvoorwaarden

 • 1. Voor zover niet anders vermeld zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten.
 • 2. Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder schuldvergelijking, voldaan te zijn. Na deze termijn is opdarchtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
 • 3. Bij niet, niet tijdige of slechts gedeeltelijke voldoening van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, vanaf de verzuimdatum.
 • 4. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,-.

11. Non-concurrentie

 • 1. De Persbeeldwinkel biedt haar opdrachtgevers de mogelijkheid tot exclusiviteit zoals omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden.
 • 2. Opdrachtgever mag gedurende de overeenkomst, althans gedurende de periode dat beelden van opdrachtgever in de beeldbank van De Persbeeldwinkel staan, geen overeenkomst sluiten met een andere pers- of pr-bureau dan De Perswinkel/De Persbeeldwinkel.
 • 3. Opdrachtgever mag gedurende de in lid 2 genoemde periode geen beelden op laten nemen in andere beeldbanken of beelden ter beschikking stellen aan of via andere pers- of pr-bureaus.
 • 4. Indien opdrachtgever niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden en er beelden of persberichten van opdrachtgever via een andere beeldbank of pers- of pr-bureau zijn verspreid, zal De Persbeeldwinkel, ongeacht de overige bepalingen uit deze voorwaarden, de beelden en persberichten direct van haar website(s) verwijderen, zonder dat opdrachtgever recht heeft op restitutie van het reeds betaalde.

12. Opschorting en reclame

 • 1. De Persbeeldwinkel is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever of gebruiker volledig zijn voldaan.
 • 2. De Persbeeldwinkel is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor opdrachtgever, gebruiker of derden.
 • 3. Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • 4. Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, danwel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de betreffende overeenkomst te geschieden.
 • 5. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 • 6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening of herstelwerkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, zal De Persbeeldwinkel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

13. Aansprakelijkheid

 • 1. De Persbeeldwinkel is slechts aansprakelijk voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 • 2. Aansprakelijkheid van De Persbeeldwinkel is beperkt tot het maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
 • 3. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De Persbeeldwinkel is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of anderszins.
 • 4. De Persbeeldwinkel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, danwel tekortkomingen van derden, voor zover deze te wijten zijn aan omstandigheden welke voor rekening en risico van opdrachtgever en/of derden komen.
 • 5. Opdrachtgever en gebruiker vrijwaren De Persbeeldwinkel voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

14. Slotbepalingen

 • 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst tussen De Persbeeldwinkel en opdrachtgever of gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien een der partijen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 • 3. Bij nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • 4. Elk geschil tussen opdrachtgever of gebruiker en De Persbeeldwinkel, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van De Persbeeldwinkel voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Breda.

De Persbeeldwinkel
Hoogstraat 1
4285 AE Woudrichem
Telefoon 06 41 93 73 41
E-mail marianne@perswinkel.nl
www.persbeeldwinkel.nl
Kvk 17231097
Btw-nr. NL1900.12.122.B01

Over ons

Achter De Persbeeldwinkel zit PR-bureau Perswinkel Communicatie, neem bij vragen gerust contact op met Marianne via 06-41937341 of beeldbank@perswinkel.nl. Volg ons verder via:

Persbeeldwinkel in getallen

 • Downloads: 13834
 • Merken: 19
 • Webwinkels: 11
 • Beelden: 186
 • Gebruikers: 123004